10/04/2020 "Dexannus de memoriali"

di Raffaele Lussu

PDF "Dexannus de memoriali"


« Dexannus de memoriali »

Sèmpiri, cun sa memoria frisca,

mi parit ariseu, Paulu

chi gratzias a tui

totu fut cumenzàu.

Ma su tempus currit

e m’hat portàu a cumprèndiri

sa generosidàdi tua.

E si de celu ses osservèndi

as’ a biri duus ogus luxentis; 

chi ses ascurtèndi

in su silenziu de sa notti;

intendis unu coru battendi

chi non at mòrri mai!

E totu su chi as donàu

po su beni de sa genti affliggìa:

non pòdiast fai mellus.

E dogni’annu in regordu,

ti faint custu, torneu de calciu;

cun pipius de bidda e furistèris.

Cument e candu curriast tui,

avatu de unu palloni

in circa de fai su goal.

Ma tui fust altruista!

Is goals prus bellus

ddus as passaus a sa squadra.

S’important fut a binci:

in su campu e foras.

E deu, circu de mi cumbinci

po ti dedicài prus oras.

Ma non ti spantis,

Paulu; su goal chi as fatu tui

at tòrrau « sa vida a tantis. »

« A Paulu Pizzi .

Primu donadòri: de organus in Sardinia »

Raffaele Lussu