28/03/2020 "Po unu coru donau"

di Raffaele Lussu


PDF "Po unu coru donau"


"Po unu coru donau"

Sempiri, cun sa memoria frisca,
mi parit ariseu, Paulu
chi grazias a tui
totu  fut cumenzàu.
Ma su tempus currit
e m’hat portàu a cumprèndiri
sa generosidàdi tua.
E si de celu ses osservèndi
as’ a biri duus ogus  luxentis ;
chi ses  ascurtèndi
in su silenziu de sa notti;
intendis unu coru battendi
chi non at mòrri mai!
E totu su chi as donàu
po su beni de sa genti affliggìa:
non pòdiast fai mellus.
E dònni’annu in regordu,
ti faint custu, torneu de calciu;
cun pipius de bidda e furistèris.
Cument e candu curriasta tui,
avatu de unu palloni
in circa de fai su goal.
Ma tui fust altruista!
Is goals prus bellus
ddus as passaus  a sa squadra.
S’important fut a binci:
in su campu e foras.
E deu, circu de mi cumbinci
po ti dedicài prus oras.
Ma non ti spantis,
Paulu; su goal chi as fatu tui
at torràu « sa vida a tantis. »
                                                  

"A Paulu Pizzi. 

Primu donadòri: de organus in Sardinia"

Raffaele Lussu