25/03/2020 “ Su Virus Piniga Morti “

di Raffaele Lussu

PDF “ Su Virus Piniga Morti “


“ Su Virus Piniga Morti “
 Goccius In su mundu pinighendi
genti manna e de spiccu
siat pòberu o arriccu
solu morti se traghendi.
1
Anca est Coronavirus
arribau de sa Cina
transitau a Burkina
at fatu medas girus
a mei toccat is sentirus
ca seu meda imbecendi.

Siat pòberu o arriccu
Solu morti se traghendi.
2
De Sardigna a Continenti
de Francia a s’Inghilterra
cun sa Spagna e Gibilterra
a s’America potenti
asi mortu meda genti
po su luttu è prangendi.

Siat pòberu o arriccu
Solu morti se traghendi.
3
De Giapponi a sa Cina
cun su Belgiu e sa Corea
funt totus a diarrea
ca non tenint mexina
custa est morti mischina
senz’e si podi difendi.

Siat pòberu o arriccu
Solu morti se traghendi. 
4
De Santu Franciscu a Ghana
de Brasili a Portogallu
totu su mundu è in ballu
che ferrus in mes’e lana
ma chi deu scia sa tana
oi non fusti arriendi. Siat pòberu o arriccu
Solu morti se traghendi.
5
De Venezuela a su Congu
de Singapori a Comu
deu seu siguru in domu
cun tui non mi-nci pongu
atra cosa non ti dongu
gei tènis axìu cantendi.

Siat pòberu o arriccu
Solu morti se traghendi.
6
Deu ti nau Coronavirus  
de studai custu fogu
abbandona custu logu
prima chi ti fazu tirus
e non mi tocchis is dirus
ca ancora seu tremendi.

Siat pòberu o arriccu
Solu morti se traghendi.
                                       Raffaele Lussu
                                     Sinnai 15/03/2020