17/05/2020 “ Mutetus frorius “ di Raffaele Lussu


PDF “ Mutetus frorius “


“ Mutetus frorius “

Segunda fasi.

1

Custa sa segunda fasi

totu timi, timi, andeus

po non tòrrai arrui.

Rima

Deu domandu a Tui

poita Santu e Deus

si nanta de oi a crasi.

2

Non tèneus certezza

camminendi in su scuriu

cun custa qorantena.

Rima

Su coru miu in pena

ti giuru amori miu

ti mandu una carezza.

3

Custa separazioni

tanti tempus aìci

mi pungit a su coru.

Rima

Gei scisi ca deu t’adoru

e bòlu bivi felici

ses tui sa soluzioni.

4

Speru chi giri su bentu

e ndi pighit custu mali

ponendiddu foras de usu.

Rima

Si amori non podis prusu

mandamìddi su sinali

ca m’has biri cuntentu.

5

Totu su mundu è tristu

po crupa de custa araxi

pagu giusta e sincera.

Rima

Deu ti fazu una preghiera

po si tòrrai sa paxi

pensanci Tui o Gesù Cristu.

6

Asuta de s’ombrelloni

crasi tòrraus a mari

e feus unu bellu tuffu.

Rima

De pandemia seu stuffu

Immòi totus impari

festa, missa e prufessoni.

Raffaele Lussu

Sinnai 16/05/2020