02/05/2020 “ Su primu de maju “di Raffaele Lussu


PDF “ Su primu de maju “


“ Su primu de maju “

Maju festa de is traballantis

Po onorai totu custu traballu

Ma is disoccupaus funt tantis

Chi non ponint cosa in su callu.

Est inutili essiri amantis

Si non podis intrai in su ballu

Sesi specialista ma non ti bantis

Senz’e traballu cind’est unu tallu.

In su mundu ci bolit bidea noa

Su dinai spendiu beni in cultura

A sa terra donai pregiu e valori.

De andai ainantis tòrraus agoa

Senz’e spendi su dinai in bruvura

Candu podeus bivi cun s’amori.

Raffaele Lussu

Sinnai 01/05/2020