22/04/2020 “ Mutetus po su coronavirus “

di Raffaele Lussu


PDF “ Mutetus po su coronavirus “


“ Mutetus po su coronavirus “

Deu non seu cantadori.

1

Cantadoris de fama e poesia

Custus arregordus pinigaddus

Ca s’idea est sana e giusta

E deu puru non biu s’ora

De mi podi ancora trateni

In bidda oppuru a Nurri

E de si biri in palcu cantendi

Tòrrendi gratzias a Deus.

Rima

Feus curri ancora cuaddus

Passendi beni custa pandemia.

2

Dònnia dì seus mesurendi

De Sardinia a Continenti

E ancora deu non ddu sciu

Ma de siguru est unu burdu

Meda genti è tòrrendi a Deus

Mancai fessit meda arest

E deu tristu non ci gosu

Ca marigosu est su gustu.

Rima

Custu est surdu e prepotenti

Nosu tèneus axìu cantendi.

3

Sa scièntzia depit imbentai

Po salvai su mundu e Comu

E po non fai tracollu

Unu vaccinu cun ferenu

M’heis a scusai sa frasi

Ma custu est un’ossu duru

S’invocaus a Santa Rita

Ca deu puru meda in creu.

Rima

Deu aturu serenu in domu

Poita crasi bollu raccontai.

4

Medas animas hant bolau

Spopulendi custa terra

Po tòrrai a su celu creu

Peccadori o anima giusta

Deus d’arrìccidi de siguru

Senz’e ddu lassai sbatti, sbatti

Mancai siat imputau e reu

Mellus po issu perdonau.

Rima

Nau a cumbatti custa gherra

Deu puru seu arruolau.