22/03/2020 “ Su contixeddu in bixinau de Forreddu “                                                                                                                                             
Tzia Filomena e sa Giusta, o mellus ( sa morti )

di Ninetta Serreli

PDF “ Su contixeddu in bixinau de Forreddu “


Ci  funt profumus in s’aria, inserraus in su coru nostru, chi si faint tòrrai agoa a candu femus piccioccheddus e mama nostra po si fai aturai bonixeddus si stringiat a issa, accant de sa forredda, cun d’unu bellu fogu allutu e cumenzara a si contai contus antigus, tramandaus de mama a filla.
Contus chi fiant parti, de vida passada in sa comunidàdi de is messàius de bidda, aundi totus furint nascius e pesaus.
De totus custus contus chi, m’arregordu beni: est su contu de “ tzia Filomena “ chi dònnia merì in s’istadi, segundu s’usanza de cussus tempus, si sèzziat cun is bixinas, cun sa cali si prazziant prexu e doloris, gelosia e invìdia, ma prus de totu crastulìmini ( pettegolezzi ). E aìci nci passant su merì, de custus istadis longus e bascosus e a pustis cena, si tòrrant atobiai, dognuna cun sa cadira sua e tòrrant a fueddai de is novidadis, chini de prus e chini de mancu beniat informada de totu, de cudda o de s’atra, fut unu ( passa parola ) po no nai unu cunfessionali.
Tzia Filomena, fut una bagadìa in edadi de sessantannus, in sa gioventudi sua, fiat una bella picciocca, de bella presentada, una bella cara e brunda, una bona statura e stinghirizza, unu pagu bisbètica e cuaddazza.
Filomena sciat beni, ca fut de familia pòbera e s’unicu modu po si garantiri su pani e unu benideru de sigurànzia: fut a si ( cojai ) Ma … Issa tèniat troppu pretesa e fiat circhendi su ( prìncipi asulu ). Hiat cumenzau: custu est leggiu, custu est pòberu, custu non tenit bois e nimancu carru, custu est puzza e custu est chechi, nisciunusu fut a gèniu suu.
Candu fut lòmpia a edadi de corant’annus, Filomena hiat cumprendiu sa lezioni, ma ormai fiat troppu trigariu, non fut prus cuddu frori de picciocca e fut prus stinghirizza de prima, assimbillara prus a unu trunch”e scova e sa bellesa puru si fiat disigiai. Filomena, perdia sa speranza de si cojai, fut diventada unu pagu strempiada e de mallus modus de fai e sèmpiri lamentosa.
Cun totu custu, Filomena non mancada mai, de atobiai cun is bixinas  de Forreddu e cun issas a si contai is novidadis, anzis fut sèmpiri issa  chi animara is chistionis cun totus, ca fut beni informada de sa genti e sciat totus is tròddius de sa bidda.
Ma candu sa genti bessiat a sa bia a pigai su friscu, non fut sola, poita in cussus tempus, familias numerosas cun is pipius giogant in sa bia, chini a celuxelloni, chini a conillus, chini a cuaddus fortis, a su giogh”e s’arangiu e medas giogus chi is pipius si spassiant, senza di essiri strobaus de is macchina, zèrriendi e cantedi, fut sèmpiri una festa manna.
A Filomena, totus custus zèrrius di donant fastidiu, non di praxiant is piccioccheddus e nci ddus stratallada de mala gratzia, a su postu de ddus carignai o donai una caramella, ddus pigara a bussinadas e spizzulus a dònnia logu e totus depiant ponni menti  a issa e a dd’ascurtai, ca sa saludi sua, non fut tanti bona.
                                                                                                                                                      2


Ma totus custus  lamentus de Filomena, donant fastidiu a totus, poita Filomena fut sanissima, ma non fiat atru che arrepìtiri “ pòbera de mei, ita nci fazzu in custu mundu “   ma poita “ Sa Giusta “ ( sa morti ) non mi-ndi pigat, seu beccia e maladia e non tengu prus gana de bivi e nisciunus mi bòliri beni e dònnia istadi, fiat sa propriu litania, is annus currint e issa invocada sa morti chi, ndi d’essi pigara. Sa morti in s’interis, senza de castiai in facci a nisciunus, oi ndi pigara a s’unu, cras a s’ateru e a issa dda lassara inguni a sunfriri, ma sèmpiri sciorinendi faulas e a si lamentai ca fiat maladia e prena de doloris, mentris cussus chi furint mortus, fiant cun sa pax”e Deus e non sunfriant prus.
In su frattempus, cussas pipias chi Filomena hiat maltrattau, furint crescias, bellas e spassiosas e cun d’una bella gana de bivi, in sa mellus gioventudi e cun pagus pensamentus in conca, amantis de sa seriedadi e solidariedadi.
Ma una bella dì, custas piccioccas, decidinti de donai una bella lezioni a tzia Filomena chi, ormai a ottantannus, ancora non hiat postu giudiziu, hiant pensau de fai unu bellu scherzu, si fiant bistias de nieddu e aintru de notti de andai a ddi bussai su portali po dda fai timi, fendi finta ca fiat “ Sa Giusta “ e bòliant a ddis tòrrai s’anima ca fut lòmpia s’ora, e aìci hiant fatu, pensendi puru de si vendicai, po totu is cropus chi hiant arregortu candu furint pipias.  
Fut a fini de istadi is dìis furint sèmpiri prus piticas e friscas e cussa notti fiat proendi, tronus e lampus, baddant in terra  e pariat ca ti morigant sa frisciura e s’acua fut a marigas, tzia Filomena hiat biu s’aria trulla e totu spramada fut andara a si corcai chizzi e su tempus fut sèmpiri peus, su bentu intrada in dònnia sperradura, fendi arrumbulai botulus chi furint in prazza chi, pariant is cadenas de sa morti a tira a tira. Tzia Filomena, corcara in custu lettu, fatu de su ferreri, totu a tronis de axina in sa spaliera, po essi prus prosperosu, po una fèmina prosperosa, si fiat beni imbussada finas a conca, ma sa notti tzia Filomena non arrenèsciada a dromiri, po si fai coràggiu hiat comenzau a pregai a Santa Barbara e Santu jaccu, tremi, tremi cun s’arrosàriu in manus, cun lampus chi ddi illuminanta s’aposentu, in is sperraduras de sa porta, is tronus arretumbant in su lettu e tzia Filomena non sciara prus ita fai.
Ma is oras tristas furint po arribai, is piccioccas hiant pensau ca cussa fut s’ora giusta, a mesu notti pagu prus, candu su bixinau de Forreddu fut andau a dromiri, issas teniant su pianu fatu, a su cumandu de sa prus atrivìa, furint partias derettas, cunfundias de is sciorroccus de su carre nannai ( i tuoni ) lòmpias a su portali, hiant bussau a forti e Filomena hiat apena pigau sonnu e candu hiat intendiu bussendi su portali, si fut tremia paris in su lettu, totu azziccada si-ndi fiat pesada, fatu su sinali de sa gruxi e tremi, tremi hiat attraversau sa prazza, lòmpia a su portali domandat:
- E chini est sa genti a cust’ora de notti, in domu de una fèmina sola ita bòleis? Baxeisindi ca deu non aberru s’enna a nisciunus: in foras is fèminas totus citias,
 
                                                                                                                                                3


 arriant asuta, asuta, a sa fini sa prus coraggiosa, cun d’una boxi chi pariat ca bessiat de aintru de una tumba arrèspundiri:
- “ Seu sa Giusta “  e seu benia a tindi pigai.
Tzia Filomena c’est arruta a terra, fiat accant de si squattarai, totu spramada e is piccioccas arriendi.
Ma tzia Filomena hiat arriscau de morri diarerus, cun sa facci groga che sa cera, ddi fut intrau su frius e cumenzau a sudai, is manus ddi tremiant coment sa tzinniga e non ci fut versu de si calmai, is manus dd’asiat strintas a su coru, coment si bòlessiri calmai is battidus de su coru e su coru trottara cumente unu cuaddu spronau.
Cun totu custu tzia Filomena, s’est fata forza e coràggiu e cun d’unu filu de boxi hat arrèspustu:
- Bairindi, bairindi, bruscia chi no sesi atra, as sbagliau domu, deu seu sana cument e unu pisci, non seu mai stetia maladia in vida mia, e deu non t’hapu zèrriau: forzis est sa bixina mia, chi est maladia de meda tempus e biviri duus portalis ainantis de innòi.
Cussas piccioccas, sighiant a dda zèrriai a boxi arta e cussa pòborita stremada, non aturara mancu strantaxia, si fiat trascinada  finas a s’enna, fut intrada a intru e serrau beni s’enna, cun su passadori e unu bellu punteddu de tzinnìbiri e cun s’arrosariu in manus si fiat tòrrada a crocai.
Su sonnu si fut sbeliau e tzia Filomena, hiat sighiu a pregai finas a obresciri, a pustis
su temporali puru si fiat calmau, is piccioccas citias e tzia Filomena si fiat dromia.
Is piccioccas a sa fini, hiant cumprendiu de hai sbagliau, poita tzia Filomena hat arriscau de morri diarerus, po curpa de custu scherzu e is piccioccas furint tòrradas a domu arriendi ma … fut arrisu cun craxolu, arriant po no prangi.
Tzia Filomena, a pustis non si biat prus in giru, in su bixinau de Forreddu, hiat perdiu totus is gomais e a su postu de perdi tempus cun sa genti, preferiat a pregai in domu sua.
Fut morta a norantasesannus in su sonnu, sana cument hiat sèmpiri biviu.
Mama nostra sia nau: ca non est neccessariu a si lamentai de is proprius doloris, spezialmenti candu funt immagìnarius, poita in sa vida dognunu, tèniri is doloris chi Deus dd’hat postu in sa gruxi e ddus depit  tirai issu e non si podit pigai su pesu de is atrus puru.            

                                                                                             Ninetta Serreli
                                                                                             Sìnnia 05/01/2019
                                                                                             Traduzioni in lingua sarda
                                                                                             Raffaele Lussu